Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

* REGULAMIN KONKURSU *

Regulamin konkursu odbywającego się na wydarzeniu „EMSA Spotkanie informacyjne – Dołącz do nas” na portalu społecznościowym facebook.com

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem konkursu o nazwie "WYGRAJ Z EMSA" i zwanego dalej "Konkursem" jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa, zwana dalej "Organizatorem".

2.  Fundatorem nagród jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa zwane dalej "Organizatorem".

3.  Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie wydarzenia „EMSA Spotkanie informacyjne – Dołącz do nas!” zorganizowanym w serwisie społecznościowym Facebook.com dostępnym pod adresem www.facebook.com/events/1706227822734824 dalej zwanym „Wydarzenie”, 
w okresie od 1.10.2017 do 5.10.2017, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.  Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5.   Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1.  Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.  Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, studiujące na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2017/2018, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu EMSA Warszawa 2017/2018 oraz Koordynatorzy Projektów 2017/2018, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.  Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą Wydarzenie na serwisie społecznościowym Facebook.

5.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1.   Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są "fanami" Profilu EMSA Warszawa lub określą się jako fani Profilu EMSA Warszawa (www.facebook.com/emsawarszawa) w trakcie trwania Konkursu.

2.  Określenie siebie jako "fana" Profilu EMSA Warszawa odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

3.  Konkurs odbywa się w serwisie Facebook dostępnym pod adresem www.facebook.com/emsawarszawa/posts/10159692297830657
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od dnia 1.10.2017 roku od godziny 22:30 do dnia 4.10.2017 roku do godziny 24:00 
→ polubić fan page EMSA Warszawa ( www.fb.com/EMSAwarszawa )

→ udostępnić link wydarzenia (www.facebook.com/events/1706227822734824) na swoim profilu z dopiskiem „ #emsawarszawa „, publicznie ! 
→  a także umieścić komentarz pod zdjęciem: „I love EMSA” ().

→  dopuszczalne jest również udostępnienie zdjęcia ()

4.  Poprzez wzięcie udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie swojego imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa w Konkursie na Profilu EMSA Warszawa oraz zamieszczenie swojego wizerunku na portalu społecznościowym Facebook i Instagram,

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1.   Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni poprzez losowanie tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w §2 i 3 Regulaminu.

2.  Losowanie odbędzie się przez Wiceprezesa ds. marketingu i promocji 2017/2018 EMSA Warszawa w terminie 5.10.2017 podczas Spotkania informacyjnego między godziną 18:30 a 20:30

3.  Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są do odebrania nagrody podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się w dniu 5.10.2017, w godzinach 18:30 – 20:30 
w Sali 231-232 Centrum Dydaktycznego (I piętro) WUM, ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa.

4. Jeżeli wylosowana osoba, nie jest obecna podczas spotkania, jej prawo do nagrody wygasa. Nagroda zostaje rozlosowywana wśród osób biorących udział loterii i spełniających warunki regulaminu, a termin odbioru nagrody zostaje ustalony między Organizacją a zwycięzcą konkursu.

 

§ 5. Nagrody.

 1. Nagrody w Konkursie:
 • Mały atlas anatomiczny, PZWL
 • Memorix anatomy
 • English for Medicine, PZWL
 • Lingua Latina Medicinalis, PZWL
 • Atlas anatomii, Fotograficzne studium ciała człowieka, PZWL
 • Procedury diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce klinicznej URBAN&PARTNER (10szt.)
 • Anatomia człowieka, repetyrorium, PZWL
 • Atlas anatomii człowieka Sobotta, tom I,  EDRA
 • Atlas anatomii człowieka Sobotta, tom II,  EDRA
 • Atlas anatomii człowieka Sobotta, tom III,  EDRA
 • Atlas anatomii człowieka, Frank H. Netter, EDRA
 • Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych,  PZWL
 • Fiszki anatomiczne, Kości, stawy i więzadła, Sobotta, EDRA
 • Fiszki anatomiczne, Mięśnie, Sobotta, EDRA (2szt.)
 • Podstawy masażu leczniczego, PZWL
 • Anestezjologia, intensywna terapia, PZWL
 • Anatomia człowieka, Repetytorium, PZWL

2. Nagrody konkursowe zostaną zrealizowane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce, zamiany na inną nagrodę rzeczową lub przeniesienia na inną osobę.

4.  Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę określoną w ust.1 powyżej.

5.   Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i §3 i §4 Regulaminu, ich prawo do nagrody wygasa.

6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1.   Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców -bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.  Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, realizacji, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest EMSA Warszawa.

3.  Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku.

4.  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

 

 

1.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

pon., 2017-10-02 22:08