Jesteś tutaj: Strona główna » EMSA tańczy – Konkurs! Rozdajemy wejściówki na zajęcia z SALSY - Regulamin

EMSA tańczy – Konkurs! Rozdajemy wejściówki na zajęcia z SALSY - Regulamin

Zapraszamy Was do udziału we Wiosennym Konkursie tanecznym EMSA tańczy i Latin Groove.
Do wygrania dwie wejściówki dla pary na dowolnie wybrane zajęcia taneczne do Studio Tańca Latin Groove :)

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? 
- „Polubić” Fanpage projektu EMSA tańczy
- „Polubić” Fanpage Studio Latin Groove
- Napisać komentarz „Jestem wiosennie roztańczony” pod postem konkursowym w wydarzeniu lub pod postem konkursowym na Fanpage’u EMSA tańczy.

Konkurs trwa od 16 marca, 00:00 do 29 marca 2017, 23:59.
Losowanie odbędzie się o 15:00, 30 marca 2017. Zwycięzca zostanie ogłoszony na wydarzeniu oraz powiadomiony poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.


Regulamin:

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.   Organizatorem konkursu o nazwie „Wiosenny Konkurs taneczny – EMSA tańczy i Latin Groove”  i zwanego dalej "Konkursem" jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie wydarzenia „EMSA tańczy – Konkurs wiosenny! Rozdajemy wejściówki na zajęcia z SALSY” zorganizowanym w serwisie społecznościowym Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/events/1651875021784516/ dalej zwanym „Wydarzenie”, w okresie 16.03.2017 -29.03.2017, za warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.  Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

4.   Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 

1.  Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2.  Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, studiujące na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017, spełniające warunki określone w Regulaminie. 

3.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu EMSA Warszawa 2016/2017 oraz Koordynatorzy Projektów 2016/2017, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.  Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą Wydarzenie na serwisie społecznościowym Facebook.

5.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

6.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

  

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

1.   Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są "fanami" Profilu EMSA Warszawa tańczy lub określą się jako fani Profilu EMSA Warszawa tańczy (https://www.facebook.com/EMSAtanczy/) w trakcie trwania Konkursu.

2.  Określenie siebie jako "fana" Profilu EMSA Warszawa tańczy odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy określić się jako fan Profilu Latin Groove (https://www.facebook.com/SalsaLatinGroove/) w trakcie trwania Konkursu.

4. Określenie siebie jako "fana" Profilu Lating Groove odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

5 Konkurs odbywa się w serwisie Facebook dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/events/1651875021784516/

6. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 16.03.2017 od godziny 00:00 do dnia 29.03.2017 do 23:59 umieścić komentarz „Lubię tańczyć w Mikołajki” pod postem informującym o konkursie na stronie wydarzenia konkursowego lub Fanpage’u EMSA Warszawa Tańczy. 

7.  Poprzez wzięcie udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie swojego imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa w Konkursie na Profilu EMSA Warszawa tańczy.

 

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 

1.   Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni poprzez losowanie tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w §2 i 3 Regulaminu.

2.  Losowanie przeprowadzi Koordynator projektu EMSA tańczy 2016/17 po zakończeniu jego trwania określonym w §1 i 3 Regulaminu.

 

 

§ 5. Nagrody.

 

1.   Nagrody w Konkursie:

- dwie podwójne wejściówki na dowolnie wybrane zajęcia taneczne w szkole tańca Latin Groove ważne w 2017 roku. 

2. Nagrody konkursowe zostaną zrealizowane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce, zamiany na inną nagrodę rzeczową lub przeniesienia na inną osobę.

3.  Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę określoną w ust.1 powyżej.

4.   Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i §3 i § 4 Regulaminu, ich prawo do nagrody wygasa. 

5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

6. Nagrodę można odebrać podczas dyżuru członka Zarządu EMSA w siedzibie Organizacji EMSA Warszawa przy ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa, w każdy wtorek w godzinach 18:00 – 19:00.

 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 

1.   Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców -bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

2.  Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 

1.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, realizacji, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest EMSA Warszawa. 

3.  Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika. 

4.  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

 

 1.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

śr., 2017-03-15 23:47