Jesteś tutaj: Strona główna » ICE WUM - Blue Spirit Kings & Queens!

ICE WUM - Blue Spirit Kings & Queens!

Już jutro zapraszamy Was na ostatnie spotkanie z cyklu Ice WUM vol. 6. 
Z tej okazji, to właśnie EMSA Warszawa zapewnia dla Was królewskie pożegnanie imprezy!
Mimo, że w kolorze niebieskim (and. blue - sumtek), to mamy zamiar świetnie się z Wami bawić!

Przygotowaliśmy dla Was konkurs fotograficzny, niebieską ucztę i wiele innych atrakcji!

 

Aby wziąć udział w konkursie należy:

- polubić profil EMSA Warszawa na www.facebook.com/emsawarszawa
- zrobić zdjęcie w królewskim-niebieskim stroju podczas Wydarzenia IceWUM vol. 6!
- udostępnić zdjęcie na Wydarzeniu IceWUM vol. 6! wraz z hasztagiem #emsabluespirit

Na zdjęcia czekamy do 8 marca 2017, godzina 23:59!

 

Do zobaczenia! :)

 

ICE WUM, 5 marca 2017, godzin 23:45 - 00:45

Tor Łyżwiarski Torwar, ul. Łazienkowska 6a
wejście dla WUM: bezpłatnie (za okazaniem legitymacji)
wejście dla nie-WUM: 5 zł

 

 

Regulamin konkursu "Królewska parada na łyżwach"

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Królewska parada na łyżwach”, zwanego dalej "Konkursem" jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Oczki 1a, 02- 007 Warszawa, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Organizator

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie wydarzenia „IceWUM vol. 6!” zorganizowanym w Serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL:" https://www.facebook.com/events/242640446173024/" dalej zwanym "Wydarzenie", w okresie od 5 marca 2017 (godzina. 23:30) do 8 marca 2017 (godzina 23.59), na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu EMSA Warszawa 2016/2017 oraz Koordynatorzy Projektów 2016/2017, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które odwiedzą Wydarzenie na serwisie społecznościowym Facebook.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są "fanami" Profilu EMSA Warszawa lub określą się jako fani Profilu EMSA Warszawa (https://www.facebook.com/emsawarszawa) w trakcie trwania Konkursu.

2. Określenie siebie jako "fana" Profilu EMSA Warszawa odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

3. Konkurs odbywa się w serwisie Facebook dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/events/242640446173024/

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od dnia 5 marca 2017 od godziny 23:30 do dnia 8 marca 2017 do godziny 23:59 udostępnić swoje zdjęcie w oryginalnym niebieskim przebraniu, które będzie potwierdzeniem uczestnictwa w Wydarzeniu, na stronie Wydarzenia (https://www.facebook.com/events/242640446173024/) z ha sztagiem: #emsabluespirit

5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie w sposób określony w §3, punkt 4, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie swojego imienia i nazwiska wraz z zamieszczonym w Konkursie zdjęciem, w przypadku zwycięstwa w Konkursie na Profilu EMSA Warszawa.

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu – Blues Spirit King oraz Blue Spirit Queen - zostaną wyłonieni spośród autorów najbardziej kreatywnego i ciekawego zdjęcia, ale tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w §2 i 3 Regulaminu.

2. Wyboru zwycięskich prac dokona Komisja EMSA Warszawa,  w której skład wchodzić będzie: ds. Integracji 2016/2017, Dyrektor ds. Nauki i Edukacji Medycznej, Wiceprezes ds. Marketingu i Promocji

 3. Wyniki zostaną ogłoszone na Fan Page EMSA Warszawa portalu społecznościowym Facebook pod adresem: www.facebook.pl/emsawarszawa w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia konkursu.

 

§ 5. Nagrody.

1. Nagrody w Konkursie: 2 Królewskie Zestawy Gadżetów EMSA Warszawa. Jeden zestaw przypada na 1 osobą.

2. Nagrody konkursowe zostaną zrealizowane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce, zamiany na inną nagrodę rzeczową lub przeniesienia na inną osobę.

3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę określoną w ust.1 powyżej.

4. Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i §3 i § 4 Regulaminu, ich prawo do nagrody wygasa.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

6. Po odbiór nagrody należy zgłaszać się na Dyżury EMSA Warszawa, które odbywają się w każdy wtorek między godziną 18:00, a 19:00 w Siedzibie EMSA Warszawa, ul. Oczki 1a, Warszawa, -1 piętro.

7. Odbierając nagrodę, zwycięzca zobowiązany jest pisemnie poświadczyć odbiór nagrody imieniem i nazwiskiem, na specjalnie przygotowanym formularzu.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców -bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, realizacji, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest EMSA Warszawa.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

sob., 2017-03-04 21:50