Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin Konkursu Projektu EMSA Warszawa Wigs for Kids

Regulamin Konkursu Projektu EMSA Warszawa Wigs for Kids

Regulamin konkursu odbywającego się na wydarzeniu EMSA Wigs for Kids- Twoje włosy mają moc!!! na portalu społecznościowym facebook.com

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj 3 wizyty 60 minutowe obejmujące profesjonalną konsultację oraz szczegółowe badanie trychologiczne" i zwanego dalej "Konkursem" jest Projekt Wigs for Kids należący do Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Oczki 1a, 02- 007 Warszawa, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Instytut Trychologii w Warszawie, ul. Fasolowa 45, 02-482 Warszawa.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie wydarzenia „EMSA Wigs for Kids- Twoje włosy mają moc” zorganizowanym w Serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL:" https://www.facebook.com/events/159530114559274/" dalej zwanym "Wydarzenie", w okresie od 04.03.2017 do 07.03.2017, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu EMSA Warszawa 2016/2017 oraz Koordynatorzy Projektów 2016/2017, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą Wydarzenie na serwisie społecznościowym Facebook.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

 

 

 


 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są "fanami" Profilu EMSA Warszawa Wigs for Kids (fb.com/EMSAwigsforkids) w trakcie trwania konkursu oraz Profilu Instytut Trychologii lub okreslają się jako fani Profilu Instytutu Trychologi (fb.com/adresinstytutunafb)lub określą się jako fani Profilu EMSA Warszawa (https://www.facebook.com/emsawarszawa) w trakcie trwania Konkursu.

2. Określenie siebie jako "fana" Profilu EMSA Warszawa Wigs for Kids i Profilu Instytut Trychologii odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

3. Konkurs odbywa się w serwisie Facebook dostępnym pod adresem (https://www.facebook.com/EMSAwigsforkids/photos/a.179154605869473.107374...)

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od dnia 04.03.2017 roku od godziny 14.00 do dnia 07.03.2017 roku do godziny 22.00 udostępnić link wydarzenia spotkania informacyjnego (https://www.facebook.com/events/159530114559274/) na swoim profilu, publicznie a także umieścić komentarz pod zdjęciem konkursowym ze swoim imieniem i nazwiskiem.

5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie swojego imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa w Konkursie na Profilu EMSA Warszawa Wigs for Kids.

 

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni poprzez losowanie tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w §2 i 3 Regulaminu.

2. Losowanie odbędzie się przez Koordynatora projektu EMSA Warszawa Wigs for Kids podczas Spotkania Informacyjnego 08.03.2017 o godzinie 18:45 w sali 8 Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Żwirki i Wigury 63 02-091 Warszawa.

3. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są do uczestniczenia w Spotkaniu Informacyjnym, które odbędzie się 08.03.2017 o godzinie 18:45 w sali 8 Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Żwirki i Wigury 63 02-091 Warszawa.

4. Jeżeli wylosowana osoba, nie jest obecna na spotkaniu informacyjnym jej prawo do nagrody wygasa. Losowanie odbywa się ponownie do momentu, w którym wylosowana osoba jest obecna na Spotkaniu Informacyjnym.

 

 

§ 5. Nagrody.

1. Nagrody w Konkursie: 3 wizyty 60 minutowe obejmujące profesjonalną konsultację oraz szczegółowe badanie trychologiczne.

2. Nagrody konkursowe zostaną zrealizowane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce, zamiany na inną nagrodę rzeczową lub przeniesienia na inną osobę.

3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę określoną w ust.1 powyżej. 5. Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i §3 i § 4 Regulaminu, ich prawo do nagrody wygasa. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

 

 

 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców -bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, realizacji, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest EMSA Warszawa.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

sob., 2017-03-04 15:08